Kontakt z Akcjonariuszami

Szanowni Państwo,

 1. Zarząd Spółki Fabryka Drutu Gliwice S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dubois 45C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509885, niniejszym ogłasza treść uchwały nr 1 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 stycznia 2023 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji.

  Treść uchwały nr 1

 2. Działając na podstawie art. 418 § 3 w związku z art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji, ogłoszonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 250 w dniu 28 grudnia 2022 roku, poz.65821, Zarząd Spółki niniejszym ogłasza, iż wybrany biegły ustalił cenę jednej akcji Spółki, podlegającej przymusowemu wykupowi na kwotę 1,55 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy).

 W związku z wszczęciem procedury prosimy Akcjonariuszy objętych przymusowym wykupem akcji o przekazanie Spółce numeru konta bankowego, na które będzie wypłacona kwota za przymusowe umorzenie akcji oraz niezwłoczne podanie

poniższych danych w celu wystawienia informacji PIT-8C:
- nazwę Urzędu Skarbowego wg miejsca zamieszkania;
- Pesel;
- Imię i Nazwisko, datę urodzenia;
- adres zamieszkania z uwzględnieniem województwa-powiatu/gminy;

Powyższe dane prosimy o przesłanie w formie pisemnej wg załączonego oświadczenia na adres siedziby Zarządu spółki (44-164 Gliwice, ul. Kozielska 490) lub w postaci wiadomości mailowej na adres : Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma, w przeciwnym wypadku kwota za akcje podlegające przymusowemu wykupowi zostanie wpłacona na konto depozytowe.

Osoba do kontaktu : Joanna Eisenbeis – Biuro Zarządu FDG S.A. , tel. kom. 519 429 655                            

 - Oświadczenie Akcjonariusza 1

- Oświadczenie Akcjonariusza 2

 

 

- Statut spółki,
- Informacje dla Akcjonariuszy,
Pierwsze wezwanie Akcjonariusza do odbioru dokumentów akcji ze Spółki,
Pierwsze wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce,


- Drugie wezwanie Akcjonariusza do odbioru dokumentów akcji ze Spółki,
- Drugie wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce,

Trzecie wezwanie Akcjonariusza do odbioru dokumentów akcji ze Spółki,
Trzecie wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce,

Czwarte wezwanie Akcjonariusza do odbioru dokumentów akcji ze Spółki,
Czwarte wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce,

Piąte wezwanie Akcjonariusza do odbioru dokumentów akcji ze Spółki,
Piąte wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce,

Prośba Akcjonariuszy o zwrot odcinków akcji FDG S.A.

- Regulamin prowadzenia rejestru Akcjonariuszy przez DOM MAKLERSKI BDM S.A.

- Tabela za usługi prowadzona przez DOM MAKLERSKI BDM S.A. związane z prowadzeniem rejestru Akcjonariuszy

 

 

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

 

W SPRAWIE UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

 

FABRYKI DRUTU GLIWICE S.A.

 

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2020 R.

 

 1. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu:

 

dokumentu - akcji na okaziciela oraz dowodu tożsamości bądź paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości.

 

 1. Pełnomocnicy zobowiązani są okazać dowód tożsamości bądź paszport lub inny urzędowy dokument tożsamości i przedstawić oryginał dokumentu pełnomocnictwa.
 2. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu stanowi spis akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierając imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów.
 4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
 5. Głosowanie nad uchwałami odbywa się po zarządzeniu głosowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i po odczytaniu osobno projektu każdej uchwały.
 6. Walne Zgromadzenie odbędzie się z zachowaniem wymogów obowiązujących w okresie ogłoszonej epidemii COVID-19 – do których uczestnicy winni się bezwzględnie zastosować.
 7. Nie dopuszcza się głosowania na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

 

 

Prośba Akcjonariuszy o zwrot odcinków akcji FDG S.A.

granitinprodpokwandw